Τελευταία Νέα :
Kioutsouki
Είστε εδώ:ΑρχικήΤα Νέα μαςΝέα του Έβρου17 θέσεις εργασίας ανοίγουν σε Δήμους του Έβρου
05
Δεκεμβρίου

17 θέσεις εργασίας ανοίγουν σε Δήμους του Έβρου Κύριο

Γράφτηκε από την 
Κατηγορία Νέα του Έβρου

Ο Δεκέμβριος μπήκε και μαζί ανοίγουν ευκαιρίες για προσλήψεις σε Δήμους του Έβρου. Πιο συγκεκριμένα, η ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης προκήρυξε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών ατόμων, ενώ η ΔΕΥΑ Διδυμοτείχου συνολικά δέκα θέσεις. Ο Δήμος Σαμοθράκης επιθυμεί να προσλάβει τεσσάρα άτομα για κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών, κυρίως εργάτεςAναλυτικότερα:
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα
υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων
101 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης
Δήμου Αλεξανδρούπολης
(Δ.Ε.Υ.Α.Α.) Αλεξανδρούπολη
Ν. Έβρου ΔΕ Υδραυλικών 5 μήνες 1
102 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης
Δήμου Αλεξανδρούπολης
(Δ.Ε.Υ.Α.Α.) Αλεξανδρούπολη
Ν. Έβρου ΔΕ Ηλεκτρολόγων 5 μήνες 2


ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Τα επιμέρους απαιτούμενα προσόντα ανά κωδικό θέσης αναγράφονται στην αναλυτική ανακοίνωσή μας, την οποία μπορείτε να βρείτε στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας (Διον. Σολωμού 24, Αλεξανδρούπολη), καθώς επίσης και στο χώρο των Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Αλεξ/πολης, στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ : ΩΓ9ΥΟΡΝΗ-ΛΕ0) και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Α. (www.deyaalex.gr).

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Για τις θέσεις με κωδικό 101 και 102 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Ν. Έβρου.
- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
- Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 § 6).

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης, Δ. Σολωμού 24 - 68100 Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντάς την στο Διοικητικό Τμήμα, Γραφείο Γραμματείας υπόψη κ. Σουλακάκη Ευαγγελίας (τηλ. επικοινωνίας: 25510 31398).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού ( ΔΕ ή ΥΕ).

Προσλήψεις στο δήμο Σαμοθράκης
Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης ανακοινώνει ότι ο Δήμος Σαμοθράκης θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων για κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών για τις κάτωθι ειδικότητες και με αντίστοιχα τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:Α. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων
101 Δήμος Σαμοθράκης Χώρα ΔΕ Οδηγός Φορτηγού (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 1
102 Δήμος Σαμοθράκης Χώρα ΥΕ Εργατών/τριών Γενικών
Καθηκόντων 4 3


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Σαμοθράκης, στην Χώρα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου Σαμοθράκης (αριθ. τηλεφώνου 2551350819).

Δέκα θέεις στη Δ.Ε.Υ.Α. Διδυμοτείχου
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)  Δήμου Διδυμοτείχου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 8 μήνες), συνολικά δέκα (ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της και συγκεκριμένα:
- ενός (1) ατόμου του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Χημικών Μηχανικών
- ενός (1) ατόμου του κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Οικονομικού
- ενός (1) ατόμου του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Χειριστής μηχανημάτων έργων (φορτωτή-εκσκαφέα)
- ενός (1) ατόμου του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Χειριστής μηχανημάτων έργων (αποφρακτικού μηχανήματος)
- τριων (3) ατόμων του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών
- δύο (2) ατόμων του κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Βοηθών –εργατών/τριών γενικών καθηκόντων ύδρευσης-αποχέτευσης
- ενός (1) ατόμου του κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Βοηθών –εργατών/τριών γενικών καθηκόντων βιολογικού καθαρισμού
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της ΔΕΥΑΔ (Διοικητηρίου 26, Διδυμότειχο), ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 και ώρα 15:00(σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής)

Επιμέλεια: Γιώργος Πανταζίδης
gnomionline.gr

 

Διαβάστηκε 900 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 05 Δεκεμβρίου 2014 07:32
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
zwh

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Βρείτε μας στο facebook

Είσοδος Μελών

Social Media

To didymoteicho.net στα social media.


Πρόσφατα Θέματα Forum

Social Media

To didymoteicho.net στα social media.

Ειδήσεις κατά περιοχή

 Επιλέξετε την περιοχή που σας ενδιαφέρει

Διαφήμιση

Διαφημιστείτε στο χώρο του ίντερνετ μέσα απο το didymoteicho.net

Επικοινωνία

Επικοινωνείστε με το site στο εμαιλ μας.

  didymoteicho.net[παπακι]gmail.com

Facebook

 Twitter