Τελευταία Νέα :
Kioutsouki
Είστε εδώ:ΑρχικήΤα Νέα μαςΝέα του ΈβρουΔιδυμότειχο: Το νέο δημοτικό συμβούλιο-τι προβλέπει ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ για αντιδημάρχους, ανεξάρτητους και συνενώσεις.
Διδυμότειχο: Το νέο δημοτικό συμβούλιο-τι προβλέπει ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Διδυμότειχο: Το νέο δημοτικό συμβούλιο-τι προβλέπει ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ
10
Ιουνίου

Διδυμότειχο: Το νέο δημοτικό συμβούλιο-τι προβλέπει ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ για αντιδημάρχους, ανεξάρτητους και συνενώσεις.

Γράφτηκε από τον 
Κατηγορία Νέα του Έβρου

Πολλές φήμες και συζητήσεις γίνονται για συνενώσεις, προέδρους δημοτικού συμβουλίου, αντιδημάρχων και λοιπών  για την νέα σύσταση του δημοτικού συμβουλίου. Το νέο δημοτικό συμβούλιο που θα ξεκινήσει τις συνεδριάσεις του περιλαμβάνει 27 έδρες. Στις εκλογές αυτές με δήμαρχο τον κ. Χατζηγιάννογλου, έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμή ως εξής.

Ο δήμαρχος θα έχει εφτά έδρες, ο κ. Τοκαμάνης δέκα έδρες, ο κ. Πατσουρίδης έξι, ο κ Δημητρίου τρεις έδρες και ο κ. Σκίνδρης μία έδρα. Τα τελικά ονόματα αυτών που θα μπούνε στο δημοτικό συμβούλιο θα ανακοινωθούν εφόσον το πρωτοδικείο αναρτήσει τον τελικό αριθμό ψήφων ανά υποψήφιο.

Φυσικά θα πρέπει να συσταθεί το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου, που απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα και για την σύστασή του ο Κλεισθένης , στο άρθρο 71 αναφέρει ότι:

Άρθρο 71
Εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου -
Αντικατάσταση του άρθρου 64
του ν. 3852/2010
Το άρθρο 64 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 64
Εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου
1. Το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου εκλέγεται
για διετή θητεία το πρώτο και το τρίτο έτος της δημοτι-
κής περιόδου. Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του
έτους έναρξης της δημοτικής περιόδου και την πρώτη
Κυριακή του Ιανουαρίου του τρίτου έτους αυτής, το δη-
μοτικό συμβούλιο συνέρχεται προς τούτο, ύστερα από
πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυα-
σμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και,
σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος
πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Στη
συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκά-
λεσε το συμβούλιο, ο οποίος αναθέτει τα καθήκοντα του
ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε έναν από τους
υπαλλήλους του δήμου.
2. Το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου συγκρο-
τείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμ-
ματέα, ως εξής:
α) Ο πρόεδρος προέρχεται από την παράταξη του
εκλεγέντος δημάρχου, είτε αναδείχθηκε πρώτη είτε
δεύτερη σε εκλογική δύναμη.
β) Ο αντιπρόεδρος προέρχεται από την παράταξη που
αναδείχθηκε, αντίστοιχα, δεύτερη ή πρώτη σε εκλογική
δύναμη, αλλά δεν ανέδειξε τον δήμαρχο.
γ) Ο γραμματέας προέρχεται από την τρίτη σε εκλογι-
κή δύναμη παράταξη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν
άλλες παρατάξεις, πλην αυτών των περιπτώσεων α΄και
β΄, ο γραμματέας προέρχεται από την παράταξη της πε-
ρίπτωσης α΄.
3. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του
δημοτικού συμβουλίου εκλέγοντα κατά τη συνεδρίαση
της παραγράφου 1, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία,
σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
α) Πρώτα καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι που
ανήκουν στην παράταξη του δημάρχου και εκλέγουν
με μυστική ψηφοφορία έναν εξ αυτών ως προτεινόμενο
για το αξίωμα του προέδρου του δημοτικού συμβου-
λίου. Υποψήφιος για το αξίωμα αυτό εκλέγεται όποιος
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των μελών της παράταξης. Εάν κανείς από τους ενδιαφε-
ρόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία,
τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη
δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών της παράταξης ή
υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφο-
ρία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά
την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει
τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση
ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Την κλήρωση διενεργεί ο
προεδρεύων σύμβουλος.
β) Έπειτα καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι που
ανήκουν στην παράταξη της περίπτωσης β΄ της παρα-
γράφου 2 και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία έναν εξ
αυτών ως προτεινόμενο για το αξίωμα του αντιπροέδρου
του δημοτικού συμβουλίου, με την ίδια διαδικασία.
γ) Εν συνεχεία καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι που
ανήκουν στην παράταξη της περίπτωσης γ΄ της παρα-
γράφου 2 και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία έναν εξ
αυτών ως προτεινόμενο για το αξίωμα του γραμματέα
του δημοτικού συμβουλίου, με την ίδια διαδικασία.
Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω
θέσεις δεν υπάρξει υποψηφιότητα προερχόμενη από
την αντίστοιχη παράταξη, τότε καλείται το σύνολο του
σώματος, προκειμένου να εκλέξει μεταξύ του συνόλου
των δημοτικών συμβούλων τον προτεινόμενο για το αξί-
ωμα για το οποίο ελλείπει υποψήφιος, με την διαδικασία
της περίπτωσης Α΄.
δ) Μετά την εκλογή του προτεινόμενου υποψηφίου για
καθένα από τα αξιώματα του προεδρείου του δημοτικού
συμβουλίου, το δημοτικό συμβούλιο καλείται να επι-
κυρώσει με ψηφοφορία την εκλογή του υποδειχθέντος
υποψηφίου για κάθε αξίωμα.
Ο υποδειχθείς υποψήφιος για κάθε αξίωμα θεωρείται
ότι εκλέχθηκε, αν δεν υποβληθεί διαφορετική πρόταση
ή εάν καμία από τις διαφορετικές προτάσεις που τυχόν
υποβληθούν, σύμφωνα με την παράγραφο 2, κατά τη μυ-
στική ψηφοφορία που διεξάγεται και στην οποία μετέχει
και ο αρχικώς υποδειχθείς υποψήφιος, δεν καταφέρει να
συγκεντρώσει τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού
των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Όσο αφορά την εκλογή των αντιδημάρχων, ο Δήμος Διδυμοτείχου, σύμφωνα με το άρθρο 68 του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ,  προβλέπεται να έχει τέσσερις οργανικές θέσεις αντιδημάρχων διότι ο δήμος Διδυμοτείχου είναι στην κατηγορία των δήμων από 5001 έως 20000 κατοίκους. Η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο ετών. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Η ανάκληση του αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Επίσης ο νόμος αναφέρει ότι αντιδήμαρχος μπορεί να είναι και κάποιος σύμβουλος από άλλη παράταξη, αρκεί η πλειοψηφία της παράταξής του να συμφωνεί:
Άρθρο 59
Αντιδήμαρχος δεν μπορεί να οριστεί σύμβουλος που ανήκει σε διαφορετική δημοτική παράταξη από αυτή του δημάρχου, εάν ο ορισμός δεν εγκριθεί από την πλειοψηφία των συμβούλων της παράταξης στην οποία ανήκει ο σύμβουλος αυτός.

Συνενώσεις παρατάξεων και ανεξαρτητοποίηση δημοτικών συμβούλων.
Στο άρθρο 66 του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ δίνεται το δικαίωμα σε παρατάξεις να συνενωθούν αλλά και δημοτικούς συμβούλους να ανεξαρτητοποιηθούν ή να προσχωρήσουν σε άλλες παρατάξεις. Το άρθρο αναφέρει:
4. Μέλος του δημοτικού συμβουλίου μπορεί με γραπτή
δήλωσή του προς το προεδρείο να ανεξαρτητοποιηθεί
από τη δημοτική παράταξη, με την οποία έχει εκλεγεί.
5. Εάν η δημοτική παράταξη έχει τουλάχιστον τρία (3)
μέλη, με αιτιολογημένη απόφαση και με πλειοψηφία των
δύο τρίτων (2/3) αυτών, είναι δυνατόν να διαγραφεί σύμ-
βουλος, ο οποίος είναι μέλος της.
6. Μέλος του δημοτικού συμβουλίου που ανεξαρτητο-
ποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του, μπορεί
να ενταχθεί σε άλλη, με γραπτή δήλωση που υποβάλ-
λεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου και
υπογράφεται από τον ίδιο και τα δύο τρίτα (2/3) τουλά-
χιστον των μελών της παράταξης στην οποία προσχωρεί,
εφόσον αυτή έχει τουλάχιστον τρία (3) μέλη, ή από όλα
τα μέλη της παράταξης στην οποία προσχωρεί, εφόσον
αυτή έχει λιγότερα από τρία (3) μέλη.
7. Υφιστάμενες παρατάξεις μπορούν να συνενωθούν
σχηματίζοντας νέα παράταξη, με γραπτή δήλωση προς
το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου, την οποία
υπογράφει το σύνολο των μελών των συνενούμενων
παρατάξεων.

 

Διαβάστηκε 2139 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019 19:45
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(6 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Βρείτε μας στο facebook

Είσοδος Μελών

Social Media

To didymoteicho.net στα social media.


Πρόσφατα Θέματα Forum

Social Media

To didymoteicho.net στα social media.

Ειδήσεις κατά περιοχή

 Επιλέξετε την περιοχή που σας ενδιαφέρει

Διαφήμιση

Διαφημιστείτε στο χώρο του ίντερνετ μέσα απο το didymoteicho.net

Επικοινωνία

Επικοινωνείστε με το site στο εμαιλ μας.

  didymoteicho.net[παπακι]gmail.com

Facebook

 Twitter